Logrotation

För att inte loggarna från loggarna ska växa sig för stora är det bra att slå på logrotation. Ska en fil som heter aqua i /etc/logrotate.d med följande innehåll:

/var/log/aqua-*.log {
	daily
	missingok
	rotate 14
	compress
	delaycompress
	notifempty
	create 640 root adm
	sharedscripts
}

Share

Det fysiska bygget

Allt, inklusive nätagg, är monterat i rampen. Den är som vanligt av vitlackerad skyltaluminium, 1,5mm tjock, och tillverkad av Byggstål i Karlstad. Nätagg och LEDarna är limmade med tvåkomponents epoxylim medan övrigt sitter med buntband och självhäftande buntbandsankare.

Raspberry Pi brukar jag köpa från m.nu, övriga komponenter kommer från eBay förutom lite kablar som jag ibland köper från Kjell & Co och ibland från Electrokit.

Nätagget är på 32V då de vita och blå dioderna vill ha det. Elektroniken vill ha 5V så jag använder en LM2596 för att ta ner spänningen. De röda dioderna vill ha ca 23V (20-26V) och har därför också varsin LM2596. Du kan köpa dem i tvåpack för $1 på eBay från Kina eller för 99,90/st från Kjell & Co – du väljer.

Jag matar pajen på pinne 2 och 6 och förser reläkortet med ström från pinne 4 och 14.

Share

Ljusstyrning ver #3

Ljuset är uppdelat på sju reläer (då mitt reläkort har åtta portar och en används till värmaren):

#1 på GPIO2 (pinne 3): 2 st Royal Blue (445nm), används som månljus men är även tända med de andra för växternas skull.
#2 på GPIO3 (pinne 5): 1 st röd (660nm) och 1 st vit (6500K)
#3 på GPIO17 (pinne 11): 1 st röd (660nm) och 1 st vit (6500K)
#4 på GPIO27 (pinne 13): 1 st vit (6500K)
#5 på GPIO10 (pinne 19): 1 st vit (6500K)
#6 på GPIO9 (pinne 21): 1 st vit (6500K)
#7 på GPIO11 (pinne 23): 1 st vit (6500K)

Dags för lite styrning! Först går månljuset på, sedan kommer en soluppgång. I slutet på dagen kommer en solnedgång som avslutas med en stunds månljus.

#!/usr/bin/python
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import datetime
import syslog
import smtplib
from time import strftime
 
syslog.openlog('aqua-light')
syslog.syslog('Aqua-light started')
 
# Definiera tider
moon_on = datetime.datetime(2020, 1, 1, 10, 00)
sunrise_on = datetime.datetime(2020, 1, 1, 10, 30)
sunset_on = datetime.datetime(2020, 1, 1, 21, 00)
moon_off = datetime.datetime(2020, 1, 1, 22, 00)
 
# Klasser
class sunClass:
  def __init__(self):
    self.sun = [3,17,27,10,9,11]
    self.sunLength = len(self.sun)
  def init(self):
    syslog.syslog('sunClass.init called')
    for x in range (0, self.sunLength):
        GPIO.setup(self.sun[x], GPIO.OUT)
  def off(self):
    syslog.syslog('sunClass.off called')
    for x in range (0, self.sunLength):
      GPIO.output(self.sun[x], LEDOff)
  def sunrise(self, runtime):
    syslog.syslog('Sunrise started')
    for x in range (0, self.sunLength):
      GPIO.output(self.sun[x], LEDOn)
      if x != self.sunLength - 1: time.sleep(runtime/(self.sunLength-1))
    syslog.syslog('Sunrise ended')
  def sunset(self, runtime):
    syslog.syslog('Sunset started')
    for x in range (self.sunLength-1,-1,-1):
      GPIO.output(self.sun[x], LEDOff)
      if x != 0: time.sleep(runtime/(self.sunLength-1))
    syslog.syslog('Sunset ended')
 
class moonClass:
  def __init__(self):
    self.moon = 2
  def init(self):
    syslog.syslog('moonClass.init called')
    GPIO.setup(self.moon, GPIO.OUT)
  def off(self):
    syslog.syslog('moonClass.off called')
    GPIO.output(self.moon, LEDOff) 
  def on(self):
    syslog.syslog('moonClass.on called')
    GPIO.output(self.moon, LEDOn)  
     
# Variabler
sun = sunClass()
moon = moonClass()
LEDOn = 0
LEDOff = 1
 
# Funktioner
       
# Initiera GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)
sun.init()
moon.init()
syslog.syslog('GPIO initialized')
 
# Initiera state
now = datetime.datetime.now()
sun.off()
moon.off()
state = 0
if now.time() > moon_on.time(): state = 1
if now.time() > sunrise_on.time(): state = 2
if now.time() > sunset_on.time(): state = 3
if now.time() > moon_off.time(): state = 0
if state == 1 or state == 3:
  moon.on()
elif state != 0:
  moon.on()
  sun.sunrise(10)
syslog.syslog('Initial state is %d' % state)
 
# Huvudloop
while True:
  now = datetime.datetime.now()
  if state == 0:
    # Night mode, wait for morning moon
    if now.time() > moon_on.time() and now.time() < moon_off.time():
      state = 1
      syslog.syslog('Entering state 1')
      moon.on()
  elif state == 1:
    # Morning moon, wait for sunrise
    if now.time() > sunrise_on.time():
      state = 2
      syslog.syslog('Entering state 2')
      sun.sunrise(1800)
  elif state == 2:
    # Daytime, wait for sunset
    if now.time() > sunset_on.time():
      state = 3
      syslog.syslog('Entering state 3')
      sun.sunset(1800)
  elif state == 3:
    # evening moon, wait for night 
    if now.time() > moon_off.time(): 
      state = 0
      syslog.syslog('Entering state 0')
      moon.off()
  time.sleep(60)

För att skriptet ska starta automatiskt behöver man skapa filen aqua-light.service i /lib/systemd/system med följande innehåll:

[Unit]
Description=Aqua-Light
After=multi-user.target

[Service]
Type=idle
ExecStart=/usr/local/bin/aquacontrol/aqua-light.py

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Kör sedan

sudo chmod +x /usr/local/bin/aquacontrol/aqua-light.py 
sudo chmod 644 /lib/systemd/system/aqua-light.service 
sudo systemctl daemon-reload 
sudo systemctl enable aqua-light.service

så ska det starta automatiskt vid omstart. Det är praktiskt att få loggen som skapas till en egen fil. Skapa filen /etc/rsyslog.d/aqua-light.conf med innehållet

if $programname == 'aqua-light' then /var/log/aqua-light.log
Share

Repetition av temperatur (igen)

Hur man mäter temperatur och hur jag använder det för att styra ett relä som slår av och på värmaren är beskrivet på flera andra ställen i bloggen men här kommer en sammanställning och uppdatering.

Jag aktiverade 1-wire i raspi-config under uppsättningen av min paj och har anslutit min DS18B20. Man behöver ett pull-up-motstånd på 4,7kΩ mellan plus- och data-kablarna för att kunna ansluta den direkt till GPIO på pajen. Data är anslutet till standardporten GPIO4 (pinne 7) och minus till valfri jord-pinne, jag använder nummer 25. Plus ansluter man normalt till en av 3,3V-pinnarna men jag har anslutit den till GPIO5 (pinne 29) för att kunna slå av och på strömmen via programmet. Det händer att DS18B20 slutar svarar (känt problem, tydligen vanligare på billiga kopior) och på det här sättet kan jag starta om den när det händer.

Reläet som styr värmaren är anslutet till GPIO22 (pinne 15).

För att kunna presentera data och statistik installerade jag webbservern Apache tillsammans med MRTG som kan presentera historiken grafiskt:

sudo apt install apache2 mrtg

För att MRTG ska få data från temperatur-sensorn krävs det en liten fil som jag kallar mrtg.py. Man får byta adressen till filen w1_slave till aktuell adress, varje sensor har sin egen:

#!/usr/bin/python
from time import strftime

tfile = open("/sys/bus/w1/devices/28-011553897dff/w1_slave", 'r')
text = tfile.read()
tfile.close()

secondline = text.split("\n")[1]
temperaturedata = secondline.split(" ")[9]
temperature = float(temperaturedata[2:])
temperature = int(temperature / 10)

print(str(temperature))
print("0")
print(strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"))
print("Temperatur i kar 3")

Man behöver även byta ut /etc/mrtg.cfg mot en som hämtar data på rätt ställe och visar det som man vill:

######################################################################
# Multi Router Traffic Grapher -- Sample Configuration File
######################################################################
# This file is for use with mrtg-2.5.4c

# Global configuration
WorkDir: /var/www/html/mrtg
WriteExpires: Yes
RunAsDaemon: Yes
Interval: 5

Title[^]: Temperaturstatistik for 

Title[kar3]: kar 3
PageTop[kar3]: <h1>Temperaturen i kar 3</h1>
Target[kar3]: `/usr/local/bin/aquacontrol/mrtg.py`
MaxBytes[kar3]: 4000
Options[kar3]: growright,gauge,expscale
Factor[kar3]: 0.01
YLegend[kar3]: Temperatur
YTicsFactor[kar3]: 0.01
ShortLegend[kar3]: C
Legend1[kar3]: Temperatur i grader celcius
Legend2[kar3]: 
Legend3[kar3]: Maximal 5 Minute Incoming Traffic
Legend4[kar3]: Maximal 5 Minute Outgoing Traffic
LegendI[kar3]:  Temp:
LegendO[kar3]: 

För att MRTG ska starta automatiskt behövs ett startscript, skapa filen mrtg i  /etc/init.d med följande innehåll:

#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:     mrtg
# Required-Start:  
# Required-Stop:   
# Default-Start:   2 3 4 5
# Default-Stop:   0 1 6
# Short-Description: mrtg init script
# Description:    This file is used to start, stop, restart, 
#					 and determined status of the mrtg daemon.
# Author: 			 iceflatline <iceflatline@gmail.com>
### END INIT INFO
 
### START OF SCRIPT
set -e
# PATH should only include /usr/* if it runs after the mountnfs.sh script
PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
DESC="mrtg"
NAME=mrtg
DAEMON=/usr/bin/$NAME
DAEMON_ARGS="/etc/mrtg.cfg"
PIDFILE=/etc/$NAME.pid
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
 
# Exit if the mrtg package is not installed
[ -x "$DAEMON" ] || exit 0
 
# Load the VERBOSE setting and other rcS variables
. /lib/init/vars.sh
 
# Define LSB log_* functions.
# Depend on lsb-base (>= 3.0-6) to ensure that this file is present.
. /lib/lsb/init-functions
 
# Function that starts the mrtg daemon
start()
{
	env LANG=C start-stop-daemon --start --quiet \
	--exec $DAEMON -- $DAEMON_ARGS
}
 
# Function that stops the mrtg daemon
stop()
{
	start-stop-daemon --stop --quiet --retry=TERM/30/KILL/5 \
	--pidfile $PIDFILE 
}
 
case "$1" in
 start)
	log_daemon_msg "Starting $DESC" 
	start
	case "$?" in
		0) log_end_msg 0 ;;
		1) log_end_msg 1 ;;
	esac
	;;
 stop)
	log_daemon_msg "Stopping $DESC"
	stop
	case "$?" in
		0) log_end_msg 0 ;;
		1) log_end_msg 1 ;;
	esac
	;;
 restart|force-reload)
	log_daemon_msg "Restarting $DESC" 
	stop
	case "$?" in
	 0|1)
		start
		case "$?" in
			0) log_end_msg 0 ;;
			1) log_end_msg 1 ;; 
		esac
		;;
	esac
	;;
	status)
  status_of_proc "$DAEMON" "$NAME" 
  ;;
 *)
	echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|status|restart|force-reload}" 
	;;
esac
exit 0
### END OF SCRIPT

Kör sedan

sudo chmod +x /usr/local/bin/aquacontrol/mrtg.py 
sudo chmod +x /etc/init.d/mrtg 
sudo systemctl daemon-reload 
sudo update-rc.d mrtg defaults
sudo mkdir /var/www/html/mrtg

så ska MRTG-biten vara klar. Dags för lite styrning! Följande Python-skript läser av temperaturen varje minut, kollar mot gränsvärden, slår av och på värmaren och larmar via epost om det avviker för mycket. Ange dina egna epostuppgifter och förstås rätt adress till w1_slave-filen som vanligt.

#!/usr/bin/python
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import datetime
import syslog
import smtplib
from time import strftime
import sys
import os

syslog.openlog('aqua-temp')
syslog.syslog('Aqua-temp started')

# Definiera temperaturgranser
tempgoal = 25
alarmLow = tempgoal - 1
alarmHigh = tempgoal + 1
tempLow = tempgoal - 0.1
tempHigh = tempgoal + 0.1
lastKnownGoodTemp = tempgoal

# Klasser
class DS18B20Class:
	def __init__(self):
		self.power = 5 
	def init(self):
		syslog.syslog('DS18B20Class.init called.')
		GPIO.setup(self.power, GPIO.OUT)
	def off(self):
		syslog.syslog('DS18B20Class.off called.')
		GPIO.output(self.power, GPIO.LOW)
		time.sleep(30)
	def on(self):
		syslog.syslog('DS18B20Class.on called.')
		GPIO.output(self.power, GPIO.HIGH)
		time.sleep(30)
	def restart(self):
		syslog.syslog('DS18B20Class.restart called.')
		GPIO.output(self.power, GPIO.LOW)
		time.sleep(30)
		GPIO.output(self.power, GPIO.HIGH)
		time.sleep(30)

class heaterClass:
	def __init__(self):
		self.heater = 22 
	def init(self):
		syslog.syslog('heaterClass.init called.')
		GPIO.setup(self.heater, GPIO.OUT)
	def off(self):
		syslog.syslog('heaterClass.off called.')
		GPIO.output(self.heater, heatOff)
	def on(self):
		syslog.syslog('heaterClass.on called.')
		GPIO.output(self.heater, heatOn)

# Funktioner
def check_throttle():
	MESSAGES = {
		0: 'Under-voltage!',
		1: 'ARM frequency capped!',
		2: 'Currently throttled!',
		3: 'Soft temperature limit active',
		16: 'Under-voltage has occurred since last reboot.',
		17: 'Throttling has occurred since last reboot.',
		18: 'ARM frequency capped has occurred since last reboot.',
		19: 'Soft temperature limit has occurred since last rebot'
	}

	throttled_output = os.popen("vcgencmd get_throttled").readline()
	throttled_output = throttled_output.replace("throttled=","")
	throttled_output = throttled_output.strip()
	throttled_binary = bin(int(throttled_output, base=16))

	result = 'Throttle notices: ' 
	for position, message in MESSAGES.items():
		if len(throttled_binary) > position and throttled_binary[0 - position - 1] == '1':
    		result = result + ' ' + message
	
	return result

def measure_cpu_temp():
	temp = os.popen("vcgencmd measure_temp").readline()
	temp = temp.replace("temp=","")
	return temp.strip() + '. '

def sendMail(subject, msg):
	fromaddr = 'Me Self <me@self.com>'
	toaddr = 'Me Self <me@self.com>'
	message = ('From: %s\r\nTo: %s\r\nSubject: %s\r\n\r\n%s' % (fromaddr, toaddr, subject, msg))
	username = 'username'
	password = 'password'

	server = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com:587')
	server.starttls()
	server.login(username,password)
	try:
		server.sendmail(fromaddr, toaddr, message)
		syslog.syslog('Mail sent')
	except:
		syslog.syslog('Error sending mail')

	server.quit()

def writeTemp(temp):
	tfile = open('/var/www/html/temp.html', 'w')
	tfile.write('<html><head>')
	tfile.write('<title>Info för kar 1</title>')
	tfile.write('<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="60">')
	tfile.write('</head><body>')
	tfile.write(strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"))
	tfile.write('<h1>Temperaturen i kar 1 är '+str(temp)+'°C</h1>')
	tfile.write('<h2>Värmaren är ')
	if heatStatus: tfile.write('på</h2>') 
	else: tfile.write('av</h2>')
	tfile.write('<p><a href="/mrtg/kar1.html">Historik</a>')
	tfile.write('</body></html>')
	tfile.close()
	
def checkTemp():
	global tempLarm
	global heatStatus
	global lastKnownGoodTemp
	sensorError = True

	fName = "/sys/bus/w1/devices/28-0415a841a3ff/w1_slave"
	temperature = lastKnownGoodTemp
	try:
		tfile = open(fName, 'r')
		text = tfile.read()
		tfile.close()
		if text:
			secondline = text.split("\n")[1]
			temperaturedata = secondline.split(" ")[9]
			temperature = float(temperaturedata[2:])
			temperature = float(int((temperature/100)+0.5))/10
			sensorError = False
	except:
		syslog.syslog('Error reading file: ' + str(sys.exc_info()[0]))

	if (temperature < 10 or temperature > 40):
		syslog.syslog('Error when reading temp: '+str(temperature))
		temperature = lastKnownGoodTemp
		sensorError = True
	else:
		lastKnownGoodTemp = temperature

	if (sensorError): DS18B20.restart()

	if (temperature < alarmLow or temperature > alarmHigh):
		if not tempLarm:
			syslog.syslog('Temp is wrong')
			sendMail("Temperaturen i kar 1 ar felaktig", "Temperaturen i kar 1 ar nu "+str(temperature))
			tempLarm = True
	else:
		if tempLarm:
			syslog.syslog('Temp is normal again')
			sendMail("Temperaturen i kar 1 ar normal", "Temperaturen i kar 1 ar nu "+str(temperature))
			tempLarm = False

	if (temperature <= tempLow):
		if not heatStatus:
			syslog.syslog('Temp is '+str(temperature)+'. Heater switched on')
			heater.on()
			heatStatus = True
	if (temperature >= tempHigh):
		if heatStatus:
			syslog.syslog('Temp is '+str(temperature)+'. Heater switched off')
			heater.off()
			heatStatus = False
	
	writeTemp(temperature)

# Variabler
DS18B20 = DS18B20Class()
heater = heaterClass()
heatOn = 0
heatOff = 1
tempLarm = False
heatStatus = False

# Initiera GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)
heater.init()
heater.off()
DS18B20.init()
DS18B20.on()
syslog.syslog('GPIO initialized. Heater switched off, DS18B20 switched on')

# Huvudloop
while True:
	syslog.syslog('CPU temp: ' + measure_cpu_temp() + check_throttle())
	checkTemp()
	time.sleep(60)

För att skriptet ska starta automatiskt behöver man skapa filen aqua-temp.service i /lib/systemd/system med följande innehåll:

[Unit]
Description=Aqua-Temp
After=multi-user.target

[Service]
Type=idle
ExecStart=/usr/local/bin/aquacontrol/aqua-temp.py

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Kör sedan

sudo chmod +x /usr/local/bin/aquacontrol/aqua-temp.py 
sudo chmod 644 /lib/systemd/system/aqua-temp.service 
sudo systemctl daemon-reload 
sudo systemctl enable aqua-temp.service

så ska det starta automatiskt vid omstart. Det är praktiskt att få loggen som skapas till en egen fil. Skapa filen /etc/rsyslog.d/aqua-temp.conf med innehållet

if $programname == 'aqua-temp' then /var/log/aqua-temp.log

Överkurs

Ibland kan det vara fiffigt att kunna hämta ut data i JSON-format. Jag har därför följande lilla fil, vid namn temp-xml.py, placerad i /var/www/cgi-bin. Ja, du behöver justera sökvägen till w1_slave…

#!/usr/bin/python

tfile = open("/sys/bus/w1/devices/28-011553897dff/w1_slave", 'r')
text = tfile.read()
tfile.close()

secondline = text.split("\n")[1]
temperaturedata = secondline.split(" ")[9]
temperature = float(temperaturedata[2:])
temperature = float(int((temperature/100)+0.5))/10

print ("Content-type: text/html\n")
print ('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>')
print ('<rss version="2.0">')
print (' <item>')
print ('  <temp3>'+str(temperature)+'</temp3>')
print (' </item>')
print ('</rss>')

För att Apache ska gå med på att köra python-script, och begripa vad cgi-bin är, behöver dessa rader läggas till i /etc/apache2/sites-available/000-default.conf efter DocumentRoot-raden

    ScriptAlias /cgi-bin/ /var/www/cgi-bin/
    <Directory "/var/www/cgi-bin">
        AllowOverride None
        Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>

Kör sedan

sudo chmod +x /var/www/cgi-bin/temp-xml.py 
sudo a2enmod cgi 
sudo systemctl restart apache2

så ska det hela rulla.

Share

Python 3

I Rasperrby Pi OS Buster installeras både Python 2 och Python 3 men Python 2 är default. Jag vill köra trean som standard vilket kräver lite pill.

sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python2.7 1
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.7 2

Verifiera att rätt version används med

python --version

Om det inte är trean som körs kan man tvinga vilken version man vill använda med

sudo update-alternatives --config python

Allt är inte förinstallerat för python3 så man får lägga till lite.

sudo apt install python3-rpi.gpio
Share

Nattlig omstart

Om man programmerar så dåligt som jag gör blir det lätt minnesläckor och annat som med tiden får pajen att stanna. Jag brukar lösa det genom att schemalägga en nattlig omstart. Kör

sudo crontab -e

och lägg in

0 4 * * * /sbin/shutdown -r now

sist så startar den om klockan fyra varje natt.

Share

LED-ramp ver #3

Jag har kört belysning baserat på adresserbara LED-strips ett tag och noterat både för- och nackdelar. Fördelarna är förstås styrningen av ljuset till både färg och styrka men nackdelarna är stora. De blir rätt snabbt gula i ljuset, i synnerhet om det blir lite för varma. 5 volt och många watt ger höga strömmar som bränner sönder de klena kablarna. Dags att prova något nytt! Nu blir det lite återgång till ursprunget då jag återigen bygger med reläer och lösa dioder men den här gången med sådana på 20W styck som drivs med 32V. 10 stycken till ett kar på 540 liter ska ge ca 23 lumen per liter (vilket är helt OK) och dra 200W vilket bara blir drygt 6 A totalt. 6 st vita (6500K), 2 st röda (660nm) och 2 st blå (445 nm) ska ge ett bra ljus för både växter och fiskar.

SD-kortet är preparerat med Raspberry Pi OS Lite med hjälp av Raspberry Pi Imager. Om man monterar SD-kortet igen på datorn efter att ha skrivit till det kommer man åt en partition som heter boot. Där kan man skapa en tom fil som heter ssh (ska fungera med ssh.txt också men det är oprövat) och en fil som heter wpa_supplicant.conf med följande innehåll:

country=SE
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
 
network={
ssid="your_real_wifi_ssid"
scan_ssid=1
psk="your_real_password"
key_mgmt=WPA-PSK
}

Du får förstås skriva in dina egna SSID och PSK-uppgifter men sedan är det bara att sätta SD-kortet i pajen, slå på strömmen och logga in via SSH. Inget behov av tangentbord och skärm med andra ord! Filerna som man skapade gör att SSH är aktiverat och att den automatiskt ansluter till WiFi.

Som vanligt börjar jag med att köra

sudo raspi-config

för att ställa in diverse parametrar. Eftersom jag planerar att köra min vanliga temperaturstyrning slår jag bland annat på 1-wire under Interfacing options. Filsystemet utökas som vanligt under Advanced options och sedan är det dags för en omstart innan jag uppdaterar systemet med

sudo apt update 
sudo apt upgrade

Sedan är det bara resten kvar!

Share

Timelaps – att skapa filmen

I helgen togs det ett stort antal bilder, nu är det dags att skapa filmen. Bilderna har jag lagt på ett NAS och jag jobbar från en virtuell Linux-maskin så jag hittat bäst verktyg till den plattformen. För att komma åt NASet från Linux-maskinen och kunna hantera bilder har jag installerat ett par paket:

apt-get install cifs-utils imagemagick mencoder

Nu kan jag montera den utdelade katalogen på NASet på min Linux-burk:

mount -t cifs //IP-ADRESS/Timelaps /mnt/extern/ -o username=ANVÄNDARNAMN,password=LÖSENORD,domain=DOMÄN,vers=1.0

Jag vill ha en snygg tidsstämpling uppe i hörnet på filmen så med detta lilla script lägger jag in tiden bilden togs baserat på EXIF-informationen i den. Jag har döpt mina kataloger lite knöligt, gör inte det. De modifierade filerna skrivs till en egen katalog för att lämna originalen orörda.

#!/bin/bash

cd "/mnt/extern/2019-06-26 -- 2019-06-30/use/"
for file in *.jpg ; do
    echo $file
    convert "$file" -pointsize 72 -fill white -annotate +100+100 %[exif:DateTimeOriginal] "/mnt/extern/2019-06-26 -- 2019-06-30/modified/${file}" 
done
cd

Gör skriptet körbart och starta det:

chmod +x timeanddate.sh
./timeanddate.sh

När det har kört klart – vilket tar ett tag – är det ”bara” att skapa själva filmen:

ls /mnt/extern/2019-06-26\ --\ 2019-06-30/modified/*.jpg > /mnt/extern/2019-06-26\ --\ 2019-06-30/video/lista.txt
mencoder -nosound -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:aspect=16/9:vbitrate=8000000 -vf scale=1920:1080 -o /mnt/extern/2019-06-26\ --\ 2019-06-30/video/timelapse.avi -mf type=jpeg:fps=24 mf://@/mnt/extern/2019-06-26\ --\ 2019-06-30/video/lista.txt

Share

Timelaps – att ta bilderna

Jag har ett litet timelaps-projekt på gång och för att dokumentera upp vad jag gör blir det som vanligt några inlägg här. Jag utgår från en Raspberry Pi 3 B+ med originalkameran och en USB-hårddisk. Pajen är som vanligt installerad med Raspberry Stretch Lite på det vanliga sättet. Den här gången slår jag inte på 1-wire men aktiverar däremot kameran i raspi-config.

Min USB-disk är formaterad med NTFS så jag installerar skriv-stödet för det med

sudo apt-get install ntfs-3g

Kommandot

sudo blkid

berättar att min disk har UUID 600CAA0B0CA9DC72. Jag skapar en katalog med

sudo mkdir /mnt/usbdisk

och lägger till raden

UUID=600CAA0B0CA9DC72 /mnt/usbdisk ntfs defaults,auto,umask=000,users,rw,nofail 0 0

i /etc/fstab. Man får förstås ändra UUID och filssystemtyp (ntfs) till det man själv har. Starta om så ska disken vara monterad i /mnt/usbdisk.

Jag har räknat ut att jag behöver ta en bild var 28:e sekund för att den färdiga filmen ska bli lagom lång. Min uppsättning tar en bild var 6:e sekund med standardparametrarna och jag har därför lagt in en paus på 22 sekunder mellan varje bildtagning. Det går att ta bilder fortare om man ställer in diverse parametrar själv istället för att låta programmet prova sig fram men jag har inte bråttom…

#!/bin/bash

while [ 1 ]
do
    DATE=$(date +"%Y-%m-%d_%H%M%S")
    raspistill -w 1920 -h 1080 -o /mnt/usbdisk/$DATE.jpg
    sleep 22
done

Då jag vill spara lite disk har jag begränsat bilderna till HD-upplösning, 1920 x 1080 som också blir den färdiga upplösningen på filmen. Det går att låta raspistill döpa filerna med tidsstämpel men inte så flexibelt, därför skapar jag mitt eget filnamn. Skriptet har jag kallat /home/pi/timelaps.sh och har gjort det körbart med

chmod +x /home/pi/timelaps.sh

För att det ska starta automatiskt vid omstart har jag editerat crontab för pi med kommandot

crontab -e

och lagt till raden

@reboot /home/pi/timelaps.sh

sist.

Jag vill kunna komma åt bilderna och kontrollera så att de tas som de ska från min vanliga Windows-dator. Därför delar jag ut katalogen via Samba/CIFS. Först måste lite installeras:

sudo apt-get install samba samba-common-bin smbclient cifs-utils

Sedan lägger jag till

[usbdisk]
    path = /mnt/usbdisk
    read only = no
    public = yes
    writeable = yes

sist i /etc/samba/smb.conf för att kunna nå katalogen med bilderna över nätet. Nu har jag en uppsättning som startar automatiskt och tar en bild i rätt upplösning var 28:e sekund så fort man slår på strömmen. Nästa steg blir att skapa en film av det hela men först ska alla bilder tas. Det blir i slutet på månaden, fortsättning följer efter det…

Share